Διδάσκουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Κακαβούλια

Εισαγωγή στις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης του κειμένου και της επικοινωνίας. Παρουσιάζονται βασικές έννοιες και μεθοδολογικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στον επιστημονικό χώρο της Ανάλυσης Λόγου, όπως π.χ. η θεωρία των γλωσσικών πράξεων (Austin) ή οι αρχές και τα αξιώματα της επικοινωνίας (Grice). Εξετάζεται η γλώσσα ως πράξη (speech act), η παραγωγή νοήματος πέρα από τη λέξη, τη φράση, την πρόταση. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στο πώς η ερμηνεία γλωσσικών δεδομένων εξαρτάται από την κοσμοαντίληψη κάθε ατόμου, και στον τρόπο που διάφοροι ομιλητές αντιλαμβάνονται, αλλά και χρησιμοποιούν τη γλώσσα (σχέση χρήσης της γλώσσας και κοινωνικο-πολιτισμικού περικειμένου). Στις υπό μελέτη θεωρητικές ένννοιες συμπεριλαμβάνονται και οι: κείμενο, περικείμενο (context), συγκείμενο (cotext), κειμενικά είδη στο λόγο των μέσων, η διάκριση γραπτού, προφορικού και ηλεκτρονικού λόγου. Οι θεωρητικές έννοιες και η ανάλυση υπό το πρίσμα των μεθόδων αυτών εμπλουτίζονται με παραδείγματα από ποικιλία κειμενικών τύπων από το δημοσιογραφικό ή το διαφημιστικό κείμενο, έως την συνομιλία, την αφήγηση ή την ανταλλαγή μηνυμάτων σε κινητό τηλέφωνο (SMS) και την είδηση.