Διδάσκουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Κακαβούλια

Η αφήγηση, εγγενής πολιτισμική ανάγκη, προβάλλει ως μείζων διεπιστημονική έννοια. Ο αφηγηματικός λαβύρινθος, οι συντεταγμένες του και οι κρυφοί ερμηνευτικοί κώδικές του αποτελούν την θεματική του μαθήματος αυτού. Μελετάται η αφήγηση και οι λειτουργίες που την διέπουν σε ποικιλία Μέσων επικοινωνίας και στις διασταυρώσεις τους (διαμεσική αφήγηση, κυβερνοαφηγήσεις, κυβερνομυθοπλασία, κ.ά.), αλλά και σε ποικιλία κειμενικών τύπων (πολιτικές αφηγήσεις, προσωπικές αφηγήσεις, συνομιλιακές ή ειδησεογραφικές αφηγήσεις, κ.ά.). Επίσης, το μάθημα προσφέρει εισαγωγικές γνώσεις ως προς α) νέες και ενδιαφέρουσες μεθόδους ανάλυσης του πρωτογενούς γλωσσικού υλικού αφηγήσεων, και β) απλές μεθόδους έρευνας, όπως η συγκρότηση σωμάτων αφηγηματικών κειμένων. Γίνεται, επίσης, αναφορά σε νέα πεδία ανάπτυξης και εμπλουτισμού της θεωρίας της αφήγησης (narrative macro- & micro-design κ.ά.) . Οι φοιτητές έχοντας παρακολουθήσει το μάθημα αυτό θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τύπους και ποικιλίες αφηγήσεων σε πλήθος επικοινωνιακών περιβαλλόντων, να διακρίνουν την μετάβαση από την αφήγηση στον μη αφηγηματικό λόγο και το αντίστροφο, αλλά και να εφαρμόσουν βασικά μεθοδολογικά και ερευνητικά εργαλεία στην ανάλυση αφηγήσεων.

Διδάσκων: Καθηγητής Δημήτρης Δημηρούλης

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται η «γραφή» και η «ανάγνωση» ως δύο κορυφαία φαινόμενα του πολιτισμού αλλά και ως σημαίνουσες συνεκδοχές για μια αναγνωριστική πλοήγηση στον ωκεανό της λογοτεχνικής θεωρίας. H προσέγγιση είναι, κατά κύριο λόγο, ιστορική αλλά συνδυάζεται συχνά με θεωρητικούς προβληματισμούς που αφορούν στη χρήση των δύο όρων από τη λογοτεχνική κριτική και τη θεωρία της λογοτεχνίας. H διερεύνηση της ιστορικής γενεαλογίας θα επικεντρωθεί σε κορυφαίες στιγμές της «τεχνολογίας» που διαμόρφωσε τις χρήσεις της γραφής και της ανάγνωσης διαχρονικά. H διερεύνηση της ρητορικής υπόστασης των όρων, κατά την ανάλυση των έργων τέχνης, θα εστιάσει σε φημισμένες αλληγορίες που καθιστούν τις έννοιες «γραφή» και «ανάγνωση» κρίσιμα εργαλεία του κριτικού και λογοτεχνικού ιδιώματος.

Άλλες σημαντικές πλευρές του γνωστικού αντικειμένου περιλαμβάνουν τα κάτωθι: οι κοινωνίες της προφορικότητας - προφορικός και γραπτός λόγος - τα αλφάβητα – συστήματα γραφής - πάπυρος - περγαμηνή - χαρτί - μελάνι - συγγραφέας και αναγνώστης - το κοινό - παλαιογραφία - τυπογραφία - το μέλλον της γραφής και της ανάγνωσης.