ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ

Εδώ θα πρέπει να υποβάλετε την αίτηση-πρόταση [σε αρχείο Word ή PDF], το αργότερο έως τις 15 Μαΐου 2017, για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε παρακάτω.

αίτηση-πρόταση θα πρέπει να κατατεθεί (σε έντυπη μορφή)  και στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο έως τις 15 Μαΐου 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΥΠΟΒΟΛΗ

Εδώ θα πρέπει, σε διάστημα ενός μηνός από την υποστήριξη, αν υποβάλετε τη τελική μορφή της Διπλωματικής Εργασίας.

 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ