Διδάσκων: Γιώργιος-Μιχαήλ Κλήμης

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές την ικανότητα και τη γνώση που θα τους επιτρέψει να ηγηθούν και να διοικήσουν πολιτιστικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Έμφαση δίνεται στις σύγχρονες προσεγγίσεις των θεμάτων της διοίκησης, στην ανάπτυξη προσωπικών και διαπροσωπικών ικανοτήτων διοίκησης και ηγεσίας, ταυτόχρονα με μια ολιστική κατανόηση των οργανισμών/επιχειρήσεων και του μακρο/μικρο‐περιβάλλοντος στο οποίο αυτοί λειτουργούν.
Το μάθημα επικεντρώνεται στην επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα και εξετάζει τέσσερις βασικές περιοχές: Σχεδιασμό, Οργάνωση, Ηγεσία, Έλεγχο, ενώ εστιάζει στις ιδιαιτερότητες των πολιτιστικών οργανισμών, όπως αναδεικνύονται μέσα από μελέτες περιπτώσεων και τη διεθνή βιβλιογραφία.